WYDANIE ONLINE

W postępowaniu powyżej progów unijnych wykonawca przysłał pocztą elektroniczną na wskazany przez zamawiającego adres e-mail wymagany wykaz zrealizowanych usług w postaci załącznika w formacie doc. Na formularzu tym wykonawca podpisał się (na klawiaturze) imieniem i nazwiskiem osoby upoważnione do jego reprezentacji. Czy tak przesłany dokument należy potraktować jako złożony prawidłowo tzn. jako oryginał w postaci dokumentu elektronicznego?  Czy wykonawca − komunikując się za pośrednictwem formularzy na ePUAP − ma obowiązek podpisywania dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków i niepodlegania wykluczeniu za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

czytaj więcej »

Pytanie: Jak ma zachować się zamawiający, gdy w postępowaniu o wartości powyżej progów unijnych otrzyma niezaszyfrowaną ofertę (podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na swój adres e-mail? Zamawiający zastrzegł w siwz, że oferta wykonawcy musi być zaszyfrowana oraz złożona (przy użyciu dedykowanego formularza) na elektroniczną skrzynkę podawczą zamawiającego znajdującą się na platformie ePUAP. Czy w tej sytuacji należy odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp w związku z jej art. 86 ust. 1 (zgodnie z jego treścią z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia)? Czy zamawiający może nie odrzucać oferty, pod warunkiem, że nie została ona otwarta przez żadnego z pracowników zamawiającego przed upływem terminu otwarcia ofert?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina zleca konserwację oświetlenia ulicznego na swoim terenie. Właścicielem części elementów oświetlenia jest firma X i nie wyraża ona zgody, aby inny podmiot wykonywał prace naprawcze i konserwacyjne na tych obiektach. Do tej pory zamówienia udzielano w trzech częściach. Część pierwszą na konserwację oświetlenia będącego własnością firmy X z uwagi na jego wartość powyżej 30.000 euro zlecano zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Drugą część na konserwację oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, ponieważ jej wartość nie przekracza 30.000 euro. Tę część dodatkowo podzielono na dwie mniejsze części:1)      konserwację oświetlenia parkowego, 2)      konserwację pozostałego oświetlenia ulicznego.Obecnie wartość szacunkowa zamówienia na 2020 rok wynosi na konserwację: oświetlenia ulicznego będącego własności firmy X − 183.000 zł, oświetlenia parkowego – 24.000 zł, oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy – 63.000 zł. Jak obliczyć wartość szacunkową zamówienia? Na jakich zasadach udzielić zamówienia na poszczególne części? Czy możemy korzystać z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg unijny przy użyciu miniPortalu. W postępowaniu zmodyfikował treść siwz, zmienił termin składania ofert, poinformował o tym wszystkich wykonawców zainteresowanych postępowaniem oraz zamieścił na stronie WWW informację o modyfikacji a także przesłał ogłoszenie do publikacji w Dz.Urz. UE. Nie zmienił jednak daty składania ofert na miniPortalu. Pierwotny termin składania ofert upłynął, miniPortal wygenerował klucz prywatny do otworzenia ofert, przy czym nie wpłynęła żadna oferta. Czy w tej sytuacji zamawiający może ponownie zamieścić postępowanie na miniPortalu i je kontynuować?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej do umów ubezpieczenia zawieranych z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami tego towarzystwa nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. W myśl art. 38 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej przez towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych należy rozumieć zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności. Rozumiem, że wyłączenie stosowania ustawy Pzp ma zastosowanie w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia pomiędzy zamawiającym (podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp) i jednocześnie członkiem towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a tym towarzystwem − wykonawcą (w którym zamawiający i inni jego członkowie ubezpieczeni są na zasadzie wzajemności). Czy jeśli zamawiający chce zostać członkiem TUW i zawierać umowy ubezpieczeniowe poza ustawą Pzp, to wystarczy, by złożył m.in. deklarację do wybranego przez siebie TUW i postąpił zgodnie z wymogami regulaminu TUW, bez wszczęcia postępowania co do samego wyboru TUW? Czy zamawiający może wybrać TUW w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym ma już zawartą umowę w drodze ustawy Pzp − bez dodatkowych czynności na podstawie ustawy Pzp?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy ogłosić przetarg na zadanie „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze gminy”. Zamówienie sprowadza się do wymiany oświetlenia ulicznego (sodowego/żarowego/halogenowego) na LED w liczbie 1203 szt., montażu systemu zarządzania oświetleniem ulicznym oraz montażu lamp solarnych na terenie gminy. Mamy wyniki audytu oraz studium wykonalności. Audyt zawiera inwentaryzację oświetlenia i liczbę punktów a także wskazuje lokalizację prac. W starostwie nie jest wymagane zgłoszenie, bo byłaby to tylko wymiana istniejącego oświetlenia bez montażu nowych lamp. Czy na podstawie audytu oraz studium wykonalności możemy ogłosić przetarg?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający zażądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W siwz wskazał, że w przypadku np. gwarancji musi ona zawierać postanowienie o wypłacie na każde żądanie zamawiającego. Wykonawca dostarczył gwarancję z zapisem „na pierwsze żądanie zamawiającego”. Czy powinniśmy przyjąć tę gwarancję jako poprawną?

czytaj więcej »

Pytanie: Wykonawca wypełnił w następujący sposób pierwszą stronę formularza ofertowego: „Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów za cenę brutto 621.270 zł w tym VAT 8%, słownie brutto: sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych, netto 575.250 zł. Z kolei na str. 2 formularza ofertowego napisał: „Odbiór i transport odpadów: szacunkowa ilość w Mg (tona) − 295 (ilość podana przez zamawiającego), ryczałtowa cena jednostkowa netto za 1 Mg 1.900 zł, wartość netto 575.250 zł VAT 8%, wartość brutto 621.270 zł. Wykonawca wpisał zatem cenę jednostkową, która po wykonaniu obliczeń nie daje pozostałych kwot. Łączna kwota za wykonanie przedmiotu zamówienia jest spójna na 1 i 2 str. formularza. Czy można uznać to za omyłkę rachunkową i pozostałe wyliczenia dopasować do kwoty jednostkowej? Czy kwotę tj. 605.340 zł brutto można przyjąć jako cenę oferty?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina prowadzi przetarg powyżej progów unijnych na usługę odbioru odpadów komunalnych z jej terenu. Jednym z wymaganych w procedurze dokumentów w związku z charakterem zlecanej usługi jest posiadanie wpisu zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b oraz pkt 3 lit. b ustawy o odpadach, do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 wskazanej ustawy. Wpis umożliwia prowadzenie działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Rejestr dostępny jest pod adresem www.bdo.mos.gov.pl. Zamawiający zawarł w siwz zapis, że będzie samodzielnie pobierał dokumenty potwierdzające spełnianie warunków z publicznych i bezpłatnych baz danych. Czy wskazany rejestr ma charakter rejestru publicznego?

czytaj więcej »

Pytanie: W przetargu nieograniczonym objętym obowiązkiem pełnej elektronizacji wykonawca przesłał zamawiającemu elektroniczną kopię oświadczenia dotyczącego przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie było wcześniej sporządzone pisemnie i podpisane przez dwie osoby uprawnione do reprezentacji. Poświadczenia za zgodność z oryginałem za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego dokonała jednak tylko jedna osoba uprawniona do reprezentacji. Czy zamawiający powinien uznać, że oświadczenie o grupie kapitałowej zostało złożone prawidłowo?  

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzimy przetarg unijny na dostawy w podziałem na części. Wykonawca W, z którym zawarto umowę na dostawę jednej części, składa pismo, w którym informuje, że: „Założono nową spółkę X. Wykonawca W jest jedynym wspólnikiem spółki X i wniósł do niej aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Nowa spółka wstąpiła w prawa wynikające z zwartych przez wykonawcę W umów. Spółka X odpowiada za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa stanowiącego aport wspólnika wykonawcy W na zasadach z art. 554 kc”. Proszę o opinię dotyczącą zmiany umowy w kontekście art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Pzp. Co z warunkami udziału w postępowaniu, przesłankami dotyczącymi wykluczenia i dokumentami składanymi na potwierdzenie spełniania warunków i braku podstaw wykluczenia? Czy „nowy” wykonawca będzie musiał złożyć wszystkie dokumenty?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający nałożył na wykonawcę kary umowne za nieterminową realizację umowy. Wykonawca zwrócił się do zamawiającego o odstąpienie od egzekwowania kar w zamian za dostarczenie dodatkowo oprogramowania o podobnej wartości co kwota kary. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Jeśli tak − czy dostarczenie tego oprogramowania jest zamówieniem publicznym i podlega przepisom ustawy Pzp, czy należy je traktować jako umowę nieodpłatną?

czytaj więcej »

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. W odniesieniu do zamówień typu in-house należy mieć jednak na uwadze okoliczność, że z samego faktu ich udzielania nie należy automatycznie wywodzić istnienia stosunku (prawnego lub faktycznego) między wykonawcą a osobami wykonującymi czynności w postępowaniu, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. Dopiero ocena okoliczności konkretnego przypadku może być podstawą ich wyłączenia z procedury. Takie wnioski płyną z opinii prawnej UZP pt. „Stosowanie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zamówieniach typu in-house” opublikowanej w Informatorze UZP Nr 4/2019.

czytaj więcej »

wiper-pixel