WYDANIE ONLINE

Do czasu wejścia w życie przepisów nowej ustawy Pzp mamy jeszcze kilka miesięcy, ale już dziś warto zapoznać się z jej najważniejszymi przepisami, aby nie dać się zaskoczyć żadnym wymogom i formalnościom. Nowe Prawo zamówień publicznych przewiduje m.in. prawdziwie rewolucyjne zmiany, jeśli mowa o procedurach, w jakich będą zlecane zamówienia publiczne. Dla postępowań o wartościach poniżej progów unijnych wyodrębniono osobny rozdział ustawy i wprowadzono 3 warianty dokonywania zakupów.  

czytaj więcej »

W nowej ustawie Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) przewidziano tryb podstawowy (nazwa „własna” trybu) z trzema wariantami, który ma umożliwić elastyczne i uproszczone udzielanie zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne. Dodatkowo zamawiający będzie mógł skorzystać z trzech innych trybów zlecania zamówień. W każdej z procedur trzeba będzie oczywiście dochować określonych ustawą Pzp obowiązków. Z artykułu dowiesz się m.in. jaki będzie obowiązywał termin składania ofert w trybie podstawowym, jak będzie udostępniana oraz wyjaśniania specyfikacja warunków zamówienia oraz przebiegała kwalifikacja podmiotowa wykonawców.

czytaj więcej »

W ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019; dalej: „nowa ustawa Pzp”) w odniesieniu do udzielania zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych wprowadzono rewolucyjne zmiany w stosunku do tych obowiązujących w zasadzie od początku funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Wiąże się to przede wszystkim z brakiem dotychczasowych trybów podstawowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy Pzp, w jakich można udzielać takich zamówień, tzn. przetargu nieograniczonego oraz ograniczonego.

czytaj więcej »

Ustawa z 11 września 2019 r. − Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019, dalej: „nowa ustawa Pzp”) przewiduje dość istotne zmiany w stosunku do obecnych regulacji w odniesieniu do reguł składania ofert, terminów związania nimi oraz sankcji w postaci odrzucenia oferty. Wpłyną one na uprawnienia oraz obowiązki obydwu stron postępowania o zamówienie publiczne: zamawiającego i wykonawcy, wymagając od nich kompleksowej zmiany nawet kilkunastoletnich „przyzwyczajeń”. Już dzisiaj sprawdź, jak zmienią się poszczególne czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego związane ze składaniem i oceną ofert.

czytaj więcej »

wiper-pixel