WYDANIE ONLINE

Czy mając na względzie obecną sytuację tj. wprowadzenie stanu epidemii w Polsce, która uniemożliwia wykonywanie zamówienia, wolno zmienić aneksem termin realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowań o wartości poniżej 750.000 euro na podstawie przepisów działu III, rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy Pzp oraz art. 138o ustawy Pzp? W samej umowie nie przewidziano postanowień dotyczących zmiany terminu oraz nie uregulowano sposobu działania w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Czy zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy dotyczącej usług społecznych, może zastosować art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp?Nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować art. 144 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy Pzp jako uzasadnienie wprowadzenia zmian do umowy na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro. Zmian należy jednak dokonać w przypadku wystąpienia okoliczności, które faktycznie wpływają na brak możliwości realizacji umowy w pierwotnie wyznaczonym terminie.

czytaj więcej »

Pytanie: W nawiązaniu do informacji na stronie UZP o możliwości złożenia przez wykonawców w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej progów unijnych ofert drogą elektroniczną proszę o praktyczne wskazówki. Jak sformułować w siwz i w ogłoszeniu o zamówieniu zapisy dotyczące możliwości złożenia oferty drogą elektroniczną (chodzi mi o wzór takich postanowień)? Czy wykonawca może złożyć ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym na skrzynkę poczty elektronicznej zamawiającego i czy powinien ją szyfrować? Rozumiem, że w postępowaniu poniżej progów unijnych wykonawcy mają wybór i jeżeli nie dysponują podpisem elektronicznym, to mogą złożyć ofertę w formie papierowej podpisanej własnoręcznym podpisem a zamawiający nie może im ograniczyć sposobu składania ofert tylko do postaci elektronicznej. Czy w związku z tym powinien zapewnić możliwość złożenia koperty z ofertą w siedzibie zamawiającego lub przesłania jej pocztą?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający w wyniku udzielenia zamówienia poniżej progów unijnych zawarł umowy na dwie części zamówienia: dowóz uczniów niepełnosprawnych (cz. 1), zakup biletów miesięcznych w komunikacji zbiorowej na bieżący rok szkolny (cz. 2). W umowach z wykonawcami zawarto zapisy dotyczące realizacji usługi i wynagrodzenia za nią: w cz. 1: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami” – „(…) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia kurs będzie odwołany. Wykonawca będzie miał prawo do wynagrodzenia tylko i za faktycznie wykonaną usługę. Wykonawca będzie świadczył usługę w dni pracy szkół (zgodnie z przyjętą organizacją roku szkolnego przez poszczególne placówki oświatowe i obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego) w roku 2019/2020 tj. 02.09.2019–26.06.2020 r.”; w cz. 2: „Zakup biletów” – „(…) ostateczne wynagrodzenie za usługę będzie uzależnione od liczby biletów miesięcznych wykupionych dla uczniów w okresie trwania umowy”. Czy w zaistniałej sytuacji epidemicznej, zamawiający ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie za dni, w których nie odbywają się zajęcia szkolne? Wykonawca rozważa zamknięcie działalności (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). Czy w przypadku rozwiązania umowy przez wykonawcę zamawiający może naliczyć karę umowną? W przypadku cz. 2 zamawiający wykupił bilety na marzec, wykonawca otrzymał za nie wynagrodzenie. Czy wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w kwietniu i kolejnych miesiącach, jeżeli zamawiający nie zamówi biletów ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z art. 6 ustawy o COVID-19, do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Czy jako szpital ortopedyczny możemy zakupić myjkę do narzędzi chirurgicznych o wartości ok. 170.000 zł netto bez stosowania ustawy Pzp? Nie jest to jedyny planowany zakup urządzeń medycznych w tym roku. Myjka, która była w użyciu, miesiąc temu uległa awarii i nie mamy w zastępstwie innego urządzenia. Mycie narzędzi przed sterylizacją w tym momencie odbywa się ręcznie. Dodam, że w szpitalu w związku z epidemią zostały całkowicie ograniczone zabiegi planowe. Szpital przeprowadza jedynie ok. 5 zabiegów operacyjnych tygodniowo u pacjentów z urazami.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w postępowaniu poniżej progu unijnego zamawiający może wysyłać korespondencję do wykonawców np. wezwanie z art. 26 ustawy Pzp, informację o odrzuceniu oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej itp. tylko mailem? Czy taka korespondencja powinna zawierać załącznik w postaci pisma podpisanego elektronicznie czy może być to skan papierowego dokumentu? Czy wykonawca ma obowiązek potwierdzić, że otrzymał mail?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną mogę zawrzeć aneks do umowy o zamówienie publiczne na podstawie art. 6 specustawy (bez stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych), rozszerzający jej zakres o usługę sprzątania budynku przygotowanego na ewentualną obecność osób objętych kwarantanną? Chciałabym zawrzeć w aneksie zapisy, że będzie on obowiązywał tylko w razie zaistnienia takiej konieczności i będzie zawarty na czas do odwołania na terenie kraju zagrożenia koronawirusem.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie W sytuacji zagrożenia epidemicznego wszystkie instytucje wydające zaświadczenia tj. ZUS, urzędy skarbowe oraz KRK ogłosiły zamknięcie swoich placówek do odwołania. Co należy zrobić w sytuacji, gdy jedno z aktualnych zaświadczeń (KRK) traci ważność i nie ma możliwości zdobycia nowego dokumentu „od ręki”? Ustawa o KRK nie nadaje wydrukom komputerowym mocy dokumentu urzędowego. Co w takim przypadku powinien zrobić wykonawca? Czy jeśli złoży ofertę a nie dostarczy na wezwanie aktualnego zaświadczenia z KRK, straci wadium? Czy jednak zamawiający będą mieć na względzie obecną sytuację w kraju? Czy same wyjaśnienia w tym wypadku wystarczą?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Termin składania ofert w przetargu nieograniczonym (powyżej progów unijnych) wyznaczono na 20 stycznia 2020 r. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia dokumentów potwierdzających udział w postępowaniu (w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp) wniósł informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną z datą 31 lipca 2019 r. a więc wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jednak informacja ta została przedłożona zamawiającemu 6 lutego 2020 r. – czyli jest już nieaktualna. Czy należy przyjąć przedłożony dokument, ponieważ potwierdzał on sytuację wykonawcy w dniu otwarcia ofert (oczywiście przesłany był w wymaganej formie elektronicznej tzn. skan informacji podpisany podpisem elektronicznym wykonawcy) czy też powinien ponownie wezwać wykonawcę do złożenia dokumentu potwierdzającego stan aktualny na dzień jego składania?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Na wezwanie do złożenia dokumentów wynikające z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca przedstawił dwie roboty budowlane (zgodnie z warunkiem w siwz) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Do pierwszej roboty budowlanej zamawiający nie miał uwag (poz. nr 1). Jeśli chodzi o drugą robotę budowlaną (poz. nr 2) z informacji zawartych w protokole z odbioru końcowego potwierdzającym należyte wykonanie roboty budowlanej wynika, iż zamówienie zostało wykonane przez konsorcjum firm na kwotę prawie trzy razy większą niż określona przez zamawiającego w warunku udziału w postępowaniu. Brak jest informacji dotyczących zakresu oraz wartości zamówienia zrealizowanego przez partnera konsorcjum tj.: wykonawcę składającego ofertę w postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, zamawiający wezwał wykonawcę do wyjaśnienia, w jakim zakresie i na jaką kwotę robota budowlana wskazana w poz. nr 2 wykazu robót, została zrealizowana w ramach konsorcjum przez członka konsorcjum tj.: wykonawcę składającego ofertę w postępowaniu. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wyjaśnienia oraz umowę konsorcjum. Jednak zamawiający ani w treści złożonych wyjaśnień ani przedłożonej umowie konsorcjum nie odnalazł informacji o wartości roboty budowlanej zrealizowanej w ramach konsorcjum przez członka konsorcjum tj.: wykonawcę składającego ofertę w postępowaniu. Czy zamawiający może – działając na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp – wezwać do wyjaśnienia (potwierdzenia), czy wartość roboty budowlanej wskazanej w poz. nr 2 wykazu robót nie jest mniejsza niż kwota, jaką określono w warunku udziału postępowania? Czy jest możliwe dwukrotne wezwanie do wyjaśnień tej samej kwestii?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie W przetargu nieograniczonym na dostawę mebli zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł zapis: „Zaoferowane ławki i stoliki muszą posiadać certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. Przed podpisaniem umowy zamawiający może zażądać wglądu do wymaganych atestów, certyfikatów, które przedmiot dostawy winien posiadać”. Co w sytuacji gdy zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie wykonawcę do złożenia powyższych certyfikatów, a wykonawca ich nie będzie posiadał? Czy może nie wzywać i uznać, że wykonawca posiada takie certyfikaty? Czy postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą i należy je unieważnić?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie W przetargu nieograniczonym ofertę złożyło konsorcjum. Formularz oferty podpisało dwóch członków konsorcjum, a pozostałe dokumenty każdy konsorcjant odpowiednio we własnym zakresie. W ofercie brak pełnomocnictwa. Przed podpisaniem umowy wykonawcy dostarczyli umowę konsorcjum, z której wynika, że lider ma prawo zaciągać zobowiązania w imieniu partnerów, oraz że podpisze on kontrakt w imieniu konsorcjum. Czy zamawiający powinien uznać taką ofertę i czy na mocy zapisów umowy konsorcjum tylko lider może podpisać umowę?

czytaj więcej »

Dnia 31 marca br. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568). Wprowadza ona m.in. nowe przesłanki zmiany aktualnie realizowanych umów o zamówienia publiczne oraz reguluje zasady wnoszenia odwołań i prowadzenia kontroli uprzednich w czasie pandemii.

czytaj więcej »

Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie WWW komunikat w sprawie stosowania art. 6 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), zwanej dalej „ustawą o COVID-19”. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski z tej opinii sformułowane w kilku zwięzłych punktach.

czytaj więcej »

Na stronie WWW UZP czytamy: „W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych”. Sprawdź, o czym należy pamiętać, dopuszczając elektroniczną postać porozumiewania się podczas procedury zamówieniowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel