WYDANIE ONLINE

Proszę o przybliżenie w punktach prowadzenia trybu podstawowego bez negocjacji. Czy poniższe procedowanie jest prawidłowe?1. Opracowuję SWZ.2. Przyjmuję i składam oświadczenia o braku wyłączenia (art. 56 ust. 4 – jaki jest prawidłowy termin składania oświadczeń?) – czy będą tu wzory jak w przypadku druków ZP?3. Publikacja ogłoszenia w BZP (rozumiem, że nie trzeba zamieszczać ogłoszenia na stronie WWW zamawiającego?).4. Zamieszczenie dokumentów na stronie zamawiającego (ogłoszenia – opcjonalnie), SWZ, załączników do SWZ.5. Informacja na stronie zamawiającego o środkach przeznaczonych na realizację zamówienia (art. 222 ust. 4).6. Niejawne otwarcie ofert.7. Publikacja informacji na stronie WWW o złożonych ofertach (art. 222 ust. 5).8. Informacja do prezesa UZP o złożonych ofertach (art. 81 ust. 1).9. Oświadczenie o braku wyłączenia członków komisji (art. 56 ust. 5).10. Badanie ofert (omyłki rachunkowe, pisarskie, RNC itd.).11. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 274) – czy podmiotowe środki dowodowe zostaną określone w rozporządzeniu?12. Wybór najkorzystniejszej oferty.13. Umowa.14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.15. Raport z postępowania – jeżeli dotyczy (art. 446).16. Ogłoszenie o wykonaniu umowy (art. 448).

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o rozpisanie w punktach sposobu przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym z III wariantem. Czy przeprowadzając przetarg nieograniczony dla postępowań powyżej kwot unijnych, mogę przewidzieć negocjacje?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wskazanie w punktach, jak przeprowadzić tryb podstawowy z możliwością negocjacji. Czy procedura składa się z dwóch czy trzech etapów? Wykonawcy składają oferty, oceniamy je, a następnie zapraszamy do negocjacji? Czy muszę zaprosić wszystkich wykonawców do negocjacji, czy mogę np. wybrać jedynie trzech? Następnie – czy muszę z nimi prowadzić negocjacje i wyznaczyć na proces negocjacji 5 dni, a później kolejne 5 dni na złożenie ofert dodatkowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający zamieścił w grudniu 2020 roku na stronie BIP informację o planie postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok. Czy w takiej sytuacji jest zobowiązany do ewentualnej aktualizacji tego planu według nowej ustawy Pzp? Rozumiem, że nie miał obowiązku jego publikacji w BZP. Aktualizacja byłaby zatem mocno utrudniona.

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę postępowanie w trybie podstawowym. Czy w celu potwierdzenia niewykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 pkt 5 nowej ustawy Pzp pierwszy z rankingu wykonawca przedstawia oświadczenie o grupie kapitałowej czy jeszcze inny dokument potwierdzający tę przesłankę?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zamawiający, zgodnie z nową ustawą Pzp, będzie zobowiązany do opisywania faktur pod względem zastosowanej procedury? Dotychczas dział zamówień publicznych opisywał każdą fakturę, np. „zastosowano ustawę Pzp na podstawie art. 39” lub „zamówienie nie podlega ustawie Pzp na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp”. Czy od stycznia 2021 roku dział zamówień publicznych powinien również opisywać każdą fakturę pod względem stosowania lub niestosowania regulacji ustawy Pzp?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy według nowej ustawy Pzp dokumenty, takie jak SWZ, wyjaśnienia zamawiającego, wybór najkorzystniejszej oferty itp., muszą być podpisywane przez zamawiającego podpisem elektronicznym i w takiej formie umieszczane na platformie zakupowej, z której korzysta zamawiający? Czy fakt, że te dokumenty tam się znajdą, jest dostatecznym potwierdzeniem woli zamawiającego i wystarczy własnoręczny podpis na ich wersji papierowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o podanie, zgodnie z nową ustawą Pzp, podstawy zapytania o osobę oraz o podmiot zbiorowy wysyłanego do Krajowego Rejestru Karnego w pkt: 11. Wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie oraz 3. Wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o podmiocie zbiorowym. Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy zmienia się zakres pozyskiwanego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (dotychczas pozyskiwaliśmy zaświadczenia dla członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów)?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy według nowego Prawa zamówień publicznych zamawiający jest zobowiązany posiadać regulamin wewnętrzny zlecania zamówień do 130.000 zł? Czy zamawiający zachowuje konkurencyjność, zamieszczając np. zapytania ofertowe na portalu elektronicznym lub na własnej stronie internetowej? Jak udzielać zamówień, zgodnie z nową ustawą Pzp, poniżej 130.000 zł?

czytaj więcej »

Pytanie: W trybie przetargu nieograniczonego wybraliśmy ofertę dwóch przedsiębiorców działających wspólnie w formie spółki cywilnej i zawarliśmy z nimi umowę. Jakie będą skutki prawne dla dalszej realizacji umowy w przypadku rozwiązania spółki cywilnej w związku z wypowiedzeniem udziału przez jednego z nich? Na etapie składania oferty w przetargu każdy ze wspólników spełniał warunki udziału. Czy jest możliwa zmiana umowy o zamówienie w formie aneksu w taki sposób, że po stronie wykonawcy będzie występować wyłącznie jeden przedsiębiorca, były już wspólnik spółki cywilnej, a nie dwóch działających w formie spółki? Jeżeli nie, to jaka istnieje możliwość dalszego kontynuowania realizacji przedmiotu umowy po likwidacji spółki cywilnej? Postępowanie było prowadzone zgodnie z poprzednią ustawą Pzp (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

czytaj więcej »

Pytanie: Wybrany w przetargu nieograniczonym wykonawca w dniu podpisania umowy z zamawiającym wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. W trakcie realizacji robót budowlanych zamawiający podpisał z nim trzy kolejne aneksy (każdy z nich podwyższał kwoty wynagrodzenia za zamówienie). Wykonawca nie złożył do żadnego z podpisanych aneksów zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. Obecnie zamawiający jest zobowiązany (zgodnie z zapisami umowy) do zwrotu wykonawcy 70% wartości wniesionego zabezpieczenia od uzyskania bezusterkowego protokołu końcowego. Czy zamawiający może teraz wyliczyć kwotę zabezpieczenia, która powinna zostać wniesiona na etapie podpisywania aneksów, i potrącić ją z 70% środków należnych do zwrotu wykonawcy z tytułu należytego zabezpieczenia umowy? Czy zamawiający może również z tych 70% potrącić kwotę, jaką wykonawca powinien ponieść na opłatę energii elektrycznej (mimo monitów takich opłat nie dokonał)? Postępowanie było prowadzone zgodnie z poprzednią ustawą Pzp (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa monitoringu wizyjnego miasta” w procedurze krajowej. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu przedstawił wykaz wykonanych robót budowlanych. Jako potwierdzenie należytego wykonania wykazywanej roboty załączył protokół odbioru technicznego, z którego wynika, że zamówienie: zostało wykonane zgodnie z dokumentacją i siwz oraz zawiera nieistotne, możliwe do usunięcia wady wyszczególnione w załączniku do protokołu. W związku z wystąpieniem nieistotnych wad dokonano odbioru zadania i wyznaczono miesięczny termin na ich usunięcie. Po weryfikacji przez naszego pracownika merytorycznego załączonego wykazu wad nieistotnych ustalono, że faktycznie wady te nie mają większego znaczenia. Czy na podstawie złożonych dokumentów możemy uznać, że zadanie wskazane przez wykonawcę zostało należycie wykonane i protokół odbioru robót z wadami nieistotnymi potwierdza ten fakt? Wykonawca nie złożył nam innych dokumentów dotyczących tego zamówienia. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z poprzednią ustawą Pzp (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieją przepisy, które regulują kwestię załączników do umowy w sprawie zamówienia? Cz obowiązują względem nich regulacje dotyczące formy? Czy siwz i harmonogram wiążą na równi z umową? Pytanie dotyczy przetargu na podstawie poprzedniej ustawy Pzp.

czytaj więcej »

Na stronie WWW Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano opracowanie zatwierdzone przez Radę Zamówień Publicznych w zakresie przeprowadzania analizy potrzeb i wymagań przez zamawiających przed wszczęciem postępowania. Zawiera ono wiele praktycznych i przydatnych wskazówek dotyczących tego procesu. Poniżej publikujemy najważniejsze wnioski, jakie z niego płyną. Całe opracowanie dostępne jest na stronie WWW UZP pod adresem https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/wskazowki-dla-zamawiajacych-publicznych-do-opracowania-analizy-potrzeb-i-wymagan.

czytaj więcej »

wiper-pixel