WYDANIE ONLINE

Wykonawca niezadowolony z podjętej przez zamawiającego decyzji bądź też niedokonanej przez niego czynności ma prawo złożyć środek odwoławczy w postaci odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Aby odwołanie było skuteczne, musi spełniać kilka ustawowych wymogów, o których stanowi Prawo zamówień publicznych. Od 1 stycznia 2021 r. także w zakresie środków odwoławczych zaszły pewne zmiany, m.in. w przedmiocie odwołania, formie jego wniesienia oraz powoływania dowodów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

czytaj więcej »

Dnia 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: nowa ustawa Pzp), a wraz z nią zmodyfikowane przepisy regulujące procedury umożliwiające ochronę interesów podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia. Rozwiązania zawarte w treści nowej ustawy Pzp mają służyć zwiększeniu efektywności postępowań odwoławczych, a także w odniesieniu do postępowania skargowego – rozszerzyć dostępność skarg na orzeczenia KIO oraz zapewnić większą jednolitość orzeczeń KIO.

czytaj więcej »

wiper-pixel