WYDANIE BIEŻĄCE

Jesteśmy zamawiającym sektorowym. W związku z wejściem nowej ustawy Pzp zmieniamy regulamin wewnętrzny, według którego udzielamy zamówień poniżej progów unijnych. Do tej pory w regulaminie przyjęliśmy zasadę stosowania m.in. dla trybów, czasu trwania postępowania (7 dni lub 14 dni roboty budowlane) itd. zapisów właściwych dla np. przetargu nieograniczonego poniżej progów oraz trybów właściwych dla postępowań klasycznych poniżej tych wartości. Na chwilę obecną brak już trybu zapytania o cenę. Kierownik zamawiającego upiera się o pozostawienie tego trybu w regulaminie. Tryb ten został wycofany i stąd moje pytanie – czy można pozostawić procedurę, która nie istnieje? Czy powyższy sposób, czyli posługiwanie się zasadami dotyczącymi zamówień poniżej kwot unijnych jest prawidłowy i gwarantuje większą przejrzystość postępowań dla zamawiającego sektorowego? Czy zamawiający sektorowy może/powinien wdrożyć tryb podstawowy, zgodnie z zasadą że dotyczy on postępowań poniżej progów unijnych? Czy w związku z nową ustawą Pzp wykonawcom przysługuje możliwość odwołania w przypadku postępowań realizowanych przez zamawiającego sektorowego na podstawie regulaminu poniżej kwot unijnych?Zamawiający sektorowi stosują ustawę Pzp, kiedy wartość zamówienia sektorowego jest równa progom unijnym lub od nich wyższa. W innych przypadkach zamawiający sektorowi stosują tylko własne procedury zakupowe. W tych procedurach mogą dowolnie określić sposób, zasady i tryb udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy Pzp.

czytaj więcej »

Pytanie: W przetargu nieograniczonym chcemy jako wykonawca, który musi udokumentować wykonanie robót budowlanych zgodnie z referencjami na kwotę 450.000 zł, powołać się na udostępnienie doświadczenia przez podmiot trzeci. Jakie jego dokumenty musimy przedstawić w procedurze?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w związku z nową ustawą Pzp wykonawcom przysługuje możliwość odwołania w przypadku postępowań realizowanych przez zamawiającego sektorowego na podstawie regulaminu poniżej kwot unijnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający sektorowy chce zamówić w 2021 roku usługi społeczne tj. ochronę mienia o szacunkowej wartości zamówienia 900.000 zł. Czy stosownie do art. 392 nowej ustawy Pzp będzie mógł udzielić zamówienia zgodnie ze swoim wewnętrznym regulaminem, czy zgodnie art. 359 pkt 2 w procedurze jak dla zamówień klasycznych, skoro wartość usług przekracza 130.000 zł?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy zamawiającym sektorowym i planujemy zlecanie zamówień sektorowych o wartości poniżej progów unijnych. Czy ustawa Pzp obliguje nas do opracowania i publikacji planu postępowań na e-Zamówienia? Czy możemy ogłosić postępowanie według niezmienionych regulaminów wewnętrznych już w lutym 2021 roku (zamówienie nie przekracza progów stosowania ustawy Pzp)?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy oraz warunków oddziału w postępowaniu. Przytoczę przepisy ustawy: „Art. 57. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu;2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego”. „Art. 125. 1. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego”. Zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający może, ale nie musi, określić warunków udziału w postępowaniu, o czym świadczy zapis „o ile zostały one określone przez zamawiającego”. Jeżeli zatem w danym postępowaniu zamawiający nie będzie stawiał jakichkolwiek warunków udziału, to czy może (powinien) żądać od wykonawcy oświadczenia o spełnieniu warunków, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp? Czy zamawiający może określić warunki udziału w postępowaniu, a na dowód ich spełnienia żądać od wykonawcy jedynie oświadczenia o spełnieniu warunków (odpowiednio JEDZ) bez jakichkolwiek innych środków dowodowych? Czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zarówno powyżej jak i poniżej progów unijnych) podmiotowym środkiem dowodowym na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy może być jedynie oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na mocy nowej ustawy Pzp wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oferty złożone po terminie otwiera się i stanowią one załącznik do protokołu (wykazuje się je jako odrzucone)?

czytaj więcej »

Pytanie: Dlaczego w art. 281 ust. 2 ustawy Pzp ustawodawca pominął przedmiotowe środki dowodowe? Czy zamawiający nie ma obowiązku wspominać o nich w SWZ i może ograniczyć się tylko do podania informacji na ten temat w ogłoszeniu o zamówieniu? Uważam, że jest to ważna informacja i powinna się znaleźć w SWZ, zwłaszcza jeżeli wymaga dłuższego opisu i doprecyzowania. Z drugiej strony czy informacje w ogłoszeniu i SWZ nie powinny się wzajemnie uzupełniać i to co jest wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu nie powinno już być powielane w SWZ? Nie byłoby pomyłek przy przygotowywaniu tych dokumentów a sporządzenie dokumentacji do postępowania trwałoby krócej.

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę postępowanie na robotę budowlaną w progach krajowych w trybie podstawowym bez negocjacji. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania żądam oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 nowej ustawy Pzp, o którym mowa w § 3 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych. Czy jeżeli pierwszy w rankingu wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, to ten podmiot również będzie musiał złożyć oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym? Czy od podwykonawcy mogę nie żądać zarówno oświadczenia wstępnego, jak i podmiotowych dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przy tworzeniu planu zamówień publicznych urząd gminy musi uwzględnić wszystkie dostawy, usługi i roboty, które są planowane do wykonania również przez jednostki organizacyjne gminy, np. GOPS, zespół ekonomiczno-administracyjny szkół, dom kultury, gminny zakład komunalny, placówki oświatowe? Czy należy w nim uwzględnić jedynie usługi i dostawy wspólne jak dostawa paliwa gazowego, energii elektrycznej itp.? Czy regulamin zamówień do 130.000 zł jednostki mają przygotować we własnym zakresie, czy też ten stworzony w urzędzie gminy może dotyczyć wszystkich jednostek?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak obecnie prawidłowo oszacować wartość zamówienia na dostawę wody na czas nieoznaczony? Korzystając z art. 35 nowej ustawy Pzp, pomimo że dostawy ciągłe zostały z niego wykreślone?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający wskazał w SWZ wymóg: „Wykonawca jest zobowiązany posiadać sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia wyrażającą się dysponowaniem środkami lub posiadaniem zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000 zł”. Czy jest dopuszczalne, aby na potwierdzenie spełniania tego warunku złożyć np. opinię o zdolności kredytowej na 2 mln zł oraz zaświadczenie o posiadanych środkach na 3 mln zł? Czy można połączyć te dwa dokumenty, aby łącznie opiewały na kwotę 5 mln zł?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy gminą, która niedługo pierwszy raz przeprowadzi procedurę podstawową w wariancie I. Czy wymienione działania będą prawidłowe? Najpierw zalogujemy się na platformie e-Zamówienia i tam opublikujemy ogłoszenie. Następnie zalogujemy się na miniPortalu, aby zamieścić w nim następujące informacje: tryb, numer postępowania, nr referencyjny, tytuł/nazwa postępowania, dane zamawiającego, adres strony WWW zamawiającego, na której dostępne są dokumenty dotyczące postępowania. Następnie przeniesiemy się na BIP – adres strony www zamawiającego i tam też obowiązkowo opublikujemy to samo co na miniPortalu. Czy wszystkie dokumenty, które znalazły się na miniPortalu, są powielane w BIP?

czytaj więcej »

Pytanie: Wykonawca lider konsorcjum w postępowaniu unijnym wniósł wadium w formie gwarancji wadialnej. Dokument jest wystawiony tylko na jednego wykonawcę bez wskazania jego pozycji w konsorcjum. Nie ma też żadnej informacji, że gwarancja wystawiona jest dla konsorcjum lub że wykonawca działa jako pełnomocnik albo lider konsorcjum. Czy w świetle wyroku Sądu Najwyższego z 15 lutego 2018 r., który nakazuje badać treść gwarancji i szukać potwierdzenia, że interesy zamawiającego są w pełni zabezpieczone, mogę uznać, że taka treść gwarancji jest wystarczająca i wadium wniesiono prawidłowo?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzimy postępowanie na dostawę odzieży roboczej zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W siwz opisaliśmy sposób obliczenia ceny, tj. dla każdej pozycji w kalkulacji cenowej wykonawca najpierw wskazuje cenę netto w zł, następnie stawkę VAT w %, potem podaje wartość netto w zł, wartość VAT w zł i wartość brutto w zł. Wykonawca w jednej pozycji nie podał ceny jednostkowej netto w zł, ale wskazał stawkę VAT i obliczył dla tej pozycji wartość netto w zł, VAT i brutto w zł. Czy zamawiający może poprawić omyłkę w treści tej oferty, wpisując cenę jednostkową netto, wyliczając ją od „końca”, tzn. po podzieleniu wartości netto na ilość wskazaną w kalkulacji cenowej? Czy jednak takie działanie jest niedozwolone, biorąc pod uwagę sposób obliczenia ceny wskazany przez zamawiającego w siwz?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przy udzielaniu zamówień zgodnie z  art. 138o ustawy Pzp istnieje obowiązek stosowania art. 29 ust. 3a ustawy Pzp?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie w sprawie ogłoszeń o zamówieniu oraz ich sprostowań. Do tej pory modyfikując siwz, zmieniałam również ogłoszenie (jeśli zmiany siwz prowadziły do zmian w ogłoszeniu). W przypadku kolejnych zmian, np. terminu składania i otwarcia ofert lub wymagań w zakresie doświadczenia, wprowadzałam nowe zmiany, ale w polu „było” wpisywałam zawsze treść z ostatniego sprostowania. Dziś usłyszałam, że jest to błędne działanie, ponieważ w rubryce „było” zawsze wpisuje się treść pierwotnego ogłoszenia. Jakie mogą być tego konsekwencje np. w przypadku kontroli UZP?

czytaj więcej »

Zamawiający w terminie 30 dni od daty przyjęcia budżetu lub planu finansowego ma obowiązek opublikować plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dany rok finansowy. Nowa ustawa Pzp zmieniła miejsce jego publikacji i wprowadziła obowiązek aktualizacji tego dokumentu. W artykule krótkie przypomnienie zasad przygotowywania planu.

czytaj więcej »

Według stanu ustawy Pzp sprzed nowelizacji wykonawca, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Po nowelizacji oferta wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą podlega odrzuceniu. Zmiany kwalifikacji czynności eliminacyjnej z podmiotowej na przedmiotową nie towarzyszyło zatem rozwiązanie dylematu dotyczącego konsekwencji braku przedłużenia terminu związania ofertą z inicjatywy własnej wykonawcy oraz bytu prawnego takiej oferty. Jednak nowa ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 252 ust. 2 dopuszcza możliwość wyboru oferty i udzielenia zamówienia wykonawcy, który nie jest już związany złożoną przez siebie ofertą, co de lege lata jest jedynie wyinterpretowane z przepisów ustawy przez część orzecznictwa. Wobec powyższego Izba uznała, że zamawiający niezasadnie odrzucił ofertę odwołującego, który samodzielnie nie przedłużył terminu związania nią. W konsekwencji doprowadziło to do niezgodnego z ustawą wyboru najkorzystniejszej oferty. Zarzuty naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 7a oraz art. 91 ust. 1 ustawy Pzp z 29 stycznia 2004 r. potwierdziły się (wyrok KIO z 6 listopada 2020 r. sygn. akt KIO 2593/20).

czytaj więcej »

Zamawiający mają obowiązek sporządzić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach i przekazać je prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Sprawozdanie można przekazać jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony http://sr.uzp.gov.pl po wypełnieniu formularza zgodnego z rozporządzeniem w sprawie sprawozdania. Warto pamiętać, że sprawozdanie zawiera m.in. informacje dotyczące zamówień wyłączonych od stosowania ustawy Pzp z uwagi na wartość podprogową tj. 30.000 euro w 2020 roku a także zamówień sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa poniżej progów unijnych.  

czytaj więcej »

Pytanie: Czy badanie urządzenia wykonane przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz rozporządzenia ministra gospodarki z 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego stanowi zamówienie publiczne i podlega wykazaniu w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach? Urząd Dozoru Technicznego na potwierdzenie wykonania badania wystawia rachunek, nie naliczając VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Po wykonaniu badania prezes Urzędu Dozoru Technicznego wydaje decyzję na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego zezwalającą na eksploatację urządzenia. Zamówienie zostało zrealizowane w ubiegłym roku, tj. w reżimie obowiązywania uchylonej ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przy udzielaniu zamówień na podstawie art. 138o ustawy Pzp istnieje obowiązek stosowania art. 29 ust. 3a ustawy Pzp?

czytaj więcej »

wiper-pixel